تبلیغات
تنهایی های من ( پریسا ) - فرمول محاسبه فاصله کابل دکل برق از زمین

فرمول محاسبه فاصله کابل دکل برق از زمین

سه شنبه 18 مهر 1396 12:54 ق.ظ

 

فرمول محاسبه فاصله کابل دکل برق از زمین • مرجع معدن

 • فرمول محاسبه فاصله کابل دکل برق از زمین • مرجع معدن
  سرویس تعلیم و آزمون مرجع معدن: فاصله هادی تا زمین مطابق اســـــتاندارد های کشور مربوطه اســـــت. ما در این مکان به نمونه هایی از این اســـــتاندارد ها می پردازیم.
  فاصله هادی تا زمین: در تعیین این فاصله باید به دو نكته توجه نمود:
  • مقدار ولتاژ:
   • شرایط زیر خط انتقال:


  مقدار U/150 درجهت حفظ حداقل فاصله الكتریكی در نظرگرفته انجام گرفته اســـــت.
   
  C: مقدار ثابتی اســـــت متناسب با تأسیسات زیر خط انتقال.
   U: ولتاژ خط انتقال نیرو (كیلوولت).
  Ht :ارتفاع برج.
  Dsc: فاصله عمودی سیم محافظ با محل اتصال خانومجیره مقره ها با برج.
    H :حداقل فاصله از زمین.
   F: فلش یا افت ارتفاع هادی نسبت به حالت افقی به متر.

   • مقدار C عبارت اســـــت از : عبور از روی ریل راه آهن = ۱۰متر
   عبور از روی خیابان ها و اتوبان ها = ۸ متر
  مناطق عبور پیاده = ۶ متر
   عبور از مزارع = ۶٫۵ متر
   امتداد جاده های فرعی = ۷ متر
  عبور از روی شبكه های مخابراتی = ۳٫۵ متر
   عبور از روی شبكه های توزیع = ۳

  قانون دیگر( مطابق  ۱۹۵۶ IE ).


برچسب ها: فرمول ، محاسبه ، فاصله ، کابل ، دکل ، برق ، از ،